Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen, 2012
Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen, 2014
Subvision
Primærlærerne
40-i-14, Rudersdal
Kildekritik

Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen, 2014


Baggrund og beskrivelse

Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen er en todelt, kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om lærere, it og læring i folkeskolen blandt alle folkeskolelærerne i de to kommuner. Første del (baseline) blev gennemført i september 2012, mens anden del blev gennemført i maj 2014.


778 lærere ud af 1105 svarende til 68,5% har gennemført undersøgelse 2.

 

Spørgeskemaet består ud over baggrundsoplysninger (køn, anciennitet, fag, skole mv.) af spørgsmål om

·         lærerens syn på adgang til og brug af it hjemme og på skolen

·         lærerens syn på egne it-kompetencer

·         lærerens brug af og syn på it i undervisningen

·         lærerens syn på it ’s betydning i undervisningen

·         lærernes syn på samarbejde og videndeling omkring it på den enkelte skole

·         lærerens syn på ledelsens opbakning omkring it på den enkelte skole.

 

 

Forbehold

·         Undersøgelsen er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og - analyse af lærernes selvvurderinger og ikke fx observeret undervisning.

·         Sammenhæng mellem høj lærerscore og god undervisning er ikke undersøgt, og der kan ikke drages konklusioner herom på baggrund af undersøgelsen.

·         Undersøgelsen påviser sammenhænge mellem en række faktorer, fx mellem lærernes egen brug af it og brug af it i undervisningen, men undersøgelsen siger ikke noget om, hvad der fører til hvad.

Resultater - opsummering

Den følgende samlede model over Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen er kun en indikation, da de 10 skalaer, som undersøgelsen grundlæggende er bygget op omkring, er usammenlignelige.

Modellen indikerer, hvilke faktorer der på baggrund af simultane regressionsanalyser synes at have størst betydning for lærernes brug af it, set ud fra undersøgelsens samlede resultater. De simultane regressionsanalyser er opstillet på baggrund af marginale analyser, jf. det følgende.           De mest betydningsbærende faktorer synes at være:

 1. Tid med it i undervisningen: Der synes at være størst udbytte hos de lærere, der anvender it 40-80% af undervisningstiden. Tid med it i undervisningen synes at være undersøgelsens mest dominerende faktor.

 2. Køn: Køn har signifikant betydning, men billedet er ikke entydigt. Generelt afviser undersøgelsen køns betydning. Mænd opfatter sig mere kompetente end kvinder og oplyser at anvende it mere. Kvinder ser dog signifikant mere positivt på den rolle it spiller i undervisningen. Undersøgelsen giver dog samlet indtryk af, at afdeling spiller en større rolle end køn, idet der er signifikant flere kvinder i indskolingen, hvor it anvendes signifikant mindre. Mænd og kvinder i udskolingen anvender generelt it lige meget og på samme måder.

 3. Følelsen af at være opdateret it-didaktisk: I jo højere grad læreren føler sig opdateret it-didaktisk, desto højere scorer i skalaerne.

 4. Afdeling: It anvendes signifikant mere i udskolingen i forhold til indskolingen.

  Herefter følger en række faktorer, som spiller en vis rolle:

 5. Anciennitet: Undersøgelsen afviser, at anciennitet har betydning. De mindst erfarne (unge) lærere, anvender ikke  it mere end mere erfarne kolleger.

 6. Fag: Matematiklærere anvender generelt mere it end øvrige faggrupper. Dette resultat er iøjnefaldende, da andre undersøgelser som ICILS og PISA viser, at det er dansklærerne, der anvender it mest.  

 7. Hyppigheden af, hvor ofte it anvendes i undervisningen: De lærere, der anvender it dagligt i undervisningen, scorer højere.

 8. Selvvurdering: De lærere, der føler sig kompetente til at integrere it i den daglige undervisning, scorer højere.

 9. De lærere, der peger på kolleger som kilde til viden om it, scorer højere (samarbejde).

 10. Opdateret fagdidaktisk: Jo højere grad af at være opdateret fagdidaktisk, desto højere score.


           Undersøgelsen viser endvidere følgende karakteristika:

 • Lærernes brug af it i forberedelsen og i undervisningen er overvejende basal: Tekstbehandling, leksika, portaler og træningsprogrammer dominerer.

 • Informationssøgning er udbredt i undervisningen, men undersøgelsen efterlader et tydeligt indtryk af en overvejende ukritisk informationssøgning.

 • Undervisningen i skolen er stadig overvejende traditionel med klasseundervisning som dominerende aktivitet.

 • Der iagttages et begrænset samarbejde mellem lærerne om it i undervisningen.


Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/phd_projekt/gentofte_rudersdal_undersoegelsen_2013/
index.php
SmartSite Publisher