Simon Skov Fougt
Velkommen Læremidler Artikler Fagbøger/rapporter Musik Kurser Slides Holocaust Cand.pæd. Ph.d. Scenariedidaktik Medierne Kontakt/Om
Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen, 2012
Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen, 2014
Subvision
Primærlærerne
40-i-14, Rudersdal
Kildekritik

Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen, 2012


Baggrund og beskrivelse

Gentofte-Rudersdal-undersøgelsen er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om lærere, it og læring i folkeskolen gennemført  i september 2012 blandt alle folkeskolelærerne i de to kommuner. 768 lærere (ud af oplyst 1178) har gennemført hele undersøgelsen, svarende til 65,2%.

 

Spørgeskemaet består ud over baggrundsoplysninger (køn, anciennitet, fag, skole mv.) af spørgsmål om

·         lærerens syn på adgang til og brug af it hjemme og på skolen

·         lærerens syn på egne it-kompetencer

·         lærerens brug af og syn på it i undervisningen

·         lærerens syn på it ’s betydning i undervisningen

·         lærernes syn på samarbejde og videndeling omkring it på den enkelte skole

·         lærerens syn på ledelsens opbakning omkring it på den enkelte skole.

 

 

Forbehold

·         Undersøgelsen er en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og - analyse af lærernes selvvurderinger og ikke fx observeret undervisning.

·         Sammenhæng mellem høj lærerscore og god undervisning er ikke undersøgt, og der kan ikke drages konklusioner herom på baggrund af undersøgelsen.

·         Undersøgelsen påviser sammenhænge mellem en række faktorer, fx mellem lærernes egen brug af it og brug af it i undervisningen, men undersøgelsen siger ikke noget om, hvad der fører til hvad.

·         Undersøgelsen forholder sig ikke til, om nogle softwares eller hardwares er bedre eller dårligere end andre.

 

Resultater

·         Der er stærkt signifikant sammenhæng mellem lærernes egen brug af it og brug af it i undervisningen. Jo mere it lærerne selv bruger, desto mere anvender de det i undervisningen (og/eller omvendt).

·         91% af lærerne peger på egen brug af it som den væsentligste kilde til viden om it. Herefter følger kolleger med 69%.

·         61,5% af lærerne angiver, at de i undervisningen i ringe - eller nogen grad har den nødvendige adgang til it, men adgang til it synes at have mindre betydning for brug af it i undervisningen end lærerens egen brug.

·        Lærerne anvender generelt it meget i forberedelsen (62% af lærerne anvender it mere end halvdelen af tiden), mens de i mindre grad anvender it i undervisningen (16% af lærerne anvender it mere end halvdelen af tiden).

·         Der er stærkt signifikant sammenhæng mellem lærerens (it-)faglige og -didaktiske ajourføring og brug af it i undervisningen. Jo mere opdateret faglighed, desto mere brug af it i undervisningen (og/eller omvendt).

·         Der er stærkt signifikant sammenhæng mellem lærernes samarbejde om it og brug af it i undervisningen. Jo mere samarbejde om it, desto mere brug af it i undervisningen (og/eller omvendt).

·         Der er stærkt signifikant sammenhæng mellem skolens opbakning til lærerne og brug af it i undervisningen. Jo mere opbakning, desto mere brug af it i undervisningen (og/eller omvendt).

·         Der er signifikant forskel på omfanget af it-anvendelsen i indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen. It anvendes markant mere i undervisningen, desto senere i skoleforløbet man kommer (altså mindst i indskolingen, mest i udskolingen).

·         Der er generelt signifikant forskel på mængden af mænd og kvinders brug af it. Mænd oplyser at anvende it markant mere end kvinder. Dette skal dog bl.a. sammenholdes med, at lærere i indskolingen anvender it markant mindre end lærerne i udskolingen, og at der procentuelt er flere kvinder i indskolingen.

·         Kvinders scorer stiger markant mere end mænds fra indskoling over mellemtrin til udskoling. Kvinderne i indskolingen udtrykker altså at anvende it mindst, mens forskellen mellem mænd og kvinder næsten er udjævnet i udskolingen.

·         Undersøgelsen viser en jævn fordeling mellem de forskellige anciennitetsgruppers brug af it. Undersøgelsen afviser altså, at det er de mindst erfarne (unge) lærere, der anvender it mest.

·         I forhold til de mest erfarne lærere har samarbejde endnu større betydning for brug af it i undervisningen.

·         Det er ikke muligt at identificere forskellige mønstre i de forskellige anciennitetsgruppers brug af it, fx at erfarne lærere kun bruger Office, mens mindre erfarne bruger multimedieprogrammer eller lign.

·         Matematiklærere scorer generelt højere end andre fag(grupper)s lærere.

·         Undersøgelsen viser, at de to kommuner ligger meget lige.

Redigeret af Simon Skov Fougt
Webmaster: Simon Skov Fougt
Sidst opdateret: 19-05-2016
Denne sides adresse: www.simon-skov-fougt.dk/main/phd_projekt/gentofte_rudersdal_undersoegelsen_2012/
index.php
SmartSite Publisher